Vedtægter

Vedtægter

VEDTÆGTER for AIA-TRANBJERG

§ 1. Navn

Foreningens navn er ”Idrætsforeningen AIA-TRANBJERG” eller ”AIA-Tranbjerg” og har hjemsted i Århus Kommune. Foreningen er stiftet 10. juni 1974.

Foreningens adresse er Grønløkke Alle 7A, 8310 Tranbjerg, og har hjemmesiden ”www.aia-tranbjerg.dk”. Foreningens farver er blå og hvid.

§ 2. Formål

Foreningens formål er gennem et aktivt klubliv at fremme interessen for idræt.

§ 3. Tilknytning til andre organisationer

Foreningen og de enkelte afdelinger kan tilsluttes hoved- og specialforbund efter behov.

§ 4. Organisation

Foreningen består af en hovedafdeling samt afdelinger for hver idrætsgren. Hovedafdelingen ledes af hovedbestyrelsen. Afdelingerne ledes af afdelingsbestyrelserne. Hver af foreningens afdelinger er selvstændige, økonomiske enheder og er som så dan ansvarlige i alle forhold over for tredjemand.

§ 5. Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen består af forretningsudvalg og en repræsentant for hver afdeling. Den enkelte afdelings bestyrelse udpeger selv repræsentanten til hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end 50 % af medlemmerne af bestyrelsen er til stede.

Medlemmerne af forretningsudvalget vælges på hovedgeneralforsamlingen for 2 år ad gangen. Hovedbestyrelsen afgør selv antallet af medlemmer og vælger selv formand og kasserer.

Det er hovedbestyrelsens opgave at varetage forhandlingsmæssige og repræsentative opgaver over for myndigheder og organisationer og udbrede kendskab til foreningens formål og virke. Inden for foreningen er det hovedbestyrelsens opgave at koordinere arbejdet mellem de enkelte afdelinger og støtte initiativer til optagelse af nye aktiviteter. Hovedbestyrelsen kan nedsætte generelle og specielle udvalg til løsning af foreliggende opgaver.

Hovedbestyrelsen skal føre referat over hovedgeneralforsamlinger og hovedbestyrelsesmøder.

Hovedbestyrelsens administrations- og driftsudgifter dækkes af afdelingerne i forhold til deres medlemstal (opgøres pr. 31.12.)

§ 6. Særlige udvalg

Idrætsgrene, der har så lavt medlemstal, at de ikke kan danne selvstændige afdelinger, ledes af udvalg, som nedsættes af hovedbestyrelsen. Udvalgenes dispositionsret fastsættes af hovedbestyrelsen.

Oprettelse af nye afdelinger skal vedtages af hovedbestyrelsen.

§ 7. Medlemskreds og kontingent

Der optages både aktive og passive medlemmer. Medlemmer betaler kontingent til den (de) afdeling(er), hvor de er optaget som medlem. Kontingenter fastsættes af de enkelte afdelingsbestyrelser.

 § 8. Restance

Ved kontingentrestance kan afdelingsbestyrelsen med 8 dages varsel udelukke det på-gældende medlem.

§ 9. Karantæne og eksklusion

Ethvert medlem, der direkte eller indirekte skader foreningens interesser, kan af sin afdelingsbestyrelse idømmes karantæne eller eksklusion. Den ekskluderede kan, hvis der fremsættes skriftlig anmodning herom, få sin sag behandlet på førstkommende hovedbestyrelsesmøde.

§ 10. Udmeldelse

Et medlem, der ønsker at udmelde sig af foreningen, skal give meddelelse herom til bestyrelsen for den afdeling, medlemmet tilhører.

§ 11 Tegningsregler og hæftelse samt regnskaber

Hovedforeningen og hver enkelt afdeling tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue. Foreningen er underlagt kommunens regnskabsregler for frivillige foreninger.

Den valgte kasserer i hovedforeningen og i de enkelte afdelinger har fuldmagt til foreningens/afdelingens konti i henhold til fuldmagt, som underskrives af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer. Derudover kan andre tildeles fuldmagt, hvis mindst 2/3 af en bestyrelses medlemmer tiltræder det.

Hovedforeningen og de enkelte afdelingers regnskaber går fra 1. januar til 31. december eller fra 1. juli til 30. juni. Regnskaberne skal godkendes af de 2 revisorer, som er valgt på hver af generalforsamlingerne.

§ 12. Hovedgeneralforsamling

Hovedgeneralforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær hovedgeneralforsamling afholdes en gang årligt i april måned og indkaldes med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i dagspressen. Dagsorden skal indeholde følgende, men kan suppleres efter behov:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab samt budget for det kommende regnskabsår.
 4. Indkomne forslag. (Skal være hovedbestyrelsen i hænde skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen).
 5. Valg:
  • Bestyrelsesmedlemmer for 2-årig periode
  • 1 revisor for 2-årig periode (en revisor afgår efter tur årligt)
  • 1 revisorsuppleant for 1-årig periode
 6. 6. Eventuelt. (Herunder uddeling af æresnåIe, m.v.)

§ 13. Ekstraordinær hovedgeneralforsamling

Ekstraordinær hovedgeneralforsamling kan indkaldes så ofte det findes fornødent af hovedbestyrelsen. En afdelingsbestyrelse kan kræve indkaldelse af ekstraordinær hovedgeneralforsamling, når den finder det fornødent. Kravet fremsættes skriftligt for hovedbestyrelsen med angivelse af forhandlingsemne eller forslag.

Indkaldelsesvarslet er 14 dage ved bekendtgørelse i dagspressen med oplysning om mødeemne.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Forhandlingsemne eller forslag.
 3. Eventuelt.

§ 14. Afstemning og valg

Forslag i henhold til dagsordenen vedtages med almindeligt stemmeflertal. Er stemmerne lige, bortfalder forslaget.

Forslag om vedtægtsændringer skal opnå mindst 2/3 af de afgivne stemmer

Valg til bestyrelse og udvalg afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, afgøres valget ved lodtrækning.

Valg af et ikke fremmødt medlem til bestyrelse eller udvalg kan kun finde sted, hvis den pågældende har indvilget i at modtage valg. Afstemning og valg foretages ved håndsoprækning. Dog skal der foretages skriftlig afstemning, såfremt blot et stemmeberettiget medlem kræver det.

§ 15. Adgangsret, stemmeret og valgbarhed på generalforsamlinger 

Til generalforsamlinger har alle medlemmer og forældre til medlemmer under 18 år adgang, taleret og stemmeret.  

Valgbare til bestyrelser og udvalg er alle medlemmer, der er fyldt 15 år, samt forældre til medlemmer under 18 år. Formænd og kasserer skal dog være fyldt 18 år.

§ 16. Ophævelse af foreningen

Forslag om ophævelse af foreningen skal vedtages på to på hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære hovedgeneralforsamlinger, hvor forslaget ved skriftlig afstemning skal opnå mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Foreningens formue og værdier kan ikke deles mellem medlemmerne, men skal anvendes til formål, der er i overensstemmelse med formålsparagraffen.

§ 17. Afdelingsbestyrelse

Hver afdeling består af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på afdelingens generalforsamling. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end 50 % af medlemmerne af bestyrelsen er til stede.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og andre bestyrelsesmedlemmer, og fastlægger selv sin forretningsorden.

Der skal føres referat over afdelingsgeneralforsamlinger og bestyrelsesmøder.

§ 18. Afdelingsgeneralforsamling

Afdelingsgeneralforsamling afholdes en gang årligt forud for hovedgeneralforsamlingen og indkaldes med 14 dages varsel gennem dagspressen. Dagsordenen skal indeholde følgende, men kan suppleres efter behov:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab samt budget for det kommende regnskabsår.
 4. Forslag. (Skal være formanden i hænde skriftligt senest 8 dage før generalforsamling).
 5. Valg:
  • Bestyrelsesmedlemmer for 2-årig periode
  • En suppleant for etårig periode
  • En revisor for 2-årig periode (en revisor afgår efter tur årligt)
  • En revisorsuppleant for 1-årig periode.
 6. Eventuelt.

§ 19.  Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling

Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling og afdelingsmøder kan indkaldes af afde-lingsbestyrelsen, så ofte den finder det fornødent. Endvidere kan 20 medlemmer kræve, at afdelingsbestyrelsen indkalder til ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling ved at fremsætte skriftligt krav til afdelingsbestyrelsen med angivelse af forhandlingsemne eller forslag.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Forhandlingsemne eller forslag.
 3. Eventuelt.

§ 20. Nedlæggelse af en afdeling

Forslag om nedlæggelse af en afdeling skal vedtages på en hovedgeneralforsamling med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Afdelingens formue og værdier kan ikke deles mellem medlemmerne, men skal anvendes til formål i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.

-----

Nuværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen i 2014 og afløser love vedta-get d. 10.6.1974 og efterfølgende ændringer i 1976, 1979, 1983, 1996 og 2009.

Idrætsforeningen AIA-TRANBJERG er stiftet ved sammenlægning af idrætsforeningen AIA, Aarhus (stiftet 1918) og Tranbjerg Idrætsforening (stiftet 1968). Den nye forening er stiftet 10. juni 1974.

Siden januar 1979 har foreningens hjemsted været idrætscentret på Grønløkkeskolen Tranbjerg.